Công ty tổ chức sự kiện pro|Dịch vụ tổ chức sự kiện nổi tiếng|Đơn vị tổ chức sự kiện hàng đầu|Chuyên gia tổ chức sự kiện Hà Nội|Thánh tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

Công ty tổ chức sự kiện pro|Dịch vụ tổ chức sự kiện nổi tiếng|Đơn vị tổ chức sự kiện hàng đầu|Chuyên gia tổ chức sự kiện Hà Nội|Thánh tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

có m·t trên thË trưÝng năm 2008, Á Châu Event hay còn gÍi là doanh nghiÇp doanh nghiÇp sñ kiÇn Á Châu đưãc sáng l­p bßi CEO Ph¡m Minh Đéc.

bây giÝ tÕ chéc doanh nghiÇp sñ kiÇn Á Châu là nguÓn nhân sñ và thi¿t bË sñ kiÇn chính cho toàn ngành nghÁ t¡i Hà NÙi, TPHCM trong kho£ng năm 2008 đ¿n nay.

vÛi 100% nguÓn nhân sñ trong lĩnh vñc event, làm cho viÇc trñc ti¿p ko qua trung gian. có trang đÓ v­t sñ kiÇn nh­p kh©u të Tây Ban Nha đương đ¡i nh¥t hiÇn t¡i.

Chính sách: Giá tÑt nh¥t, khuy¿n mãi ưu đãi 30% các nhà s£n xu¥t cho thuê nhân sñ, v­t dång đÑi sß hïu các doanh nghiÇp đơn vË sñ kiÇn, truyÁn thông đăng ký khi¿n cho đÑi tác.

MiÅn phí: quý khách chÉ c§n gÍi điÇn, chúng tôi s½ đ¿n t­n nơi tư v¥n miÅn phí trong 24h.

nhà cung c¥p cça chúng tôi bao gÓm:

– tÕ chéc sñ kiÇn trÍn gói: gi£i đáp phương án, lên kËch b£n, báo giá, hÓ sơ, b£n v½, các ti¿t måc nghÇ thu­t.

– Nhân sñ sñ kiÇn: PG, ngưÝi dòng, mc, ca sĩ, lñc lưãng dancing, nhóm múa, ban nh¡c, nghÇ sù lëng danh, hoa h­u, chính khách, khách vip dñ event.

– v­t dång sñ kiÇn: sàn diÅn, backdrop, thi công booth, âm thanh, ánh sáng, màn led, nhà b¡t, nhà không gian, .v.v.

vì sao NÊN lña chÍn đơn vË đơn vË Sð KIÆN Á CHÂU?

Á Châu Event là mÙt trong nhïng doanh nghiÇp tÕ chéc sñ kiÇn lâu đÝi nh¥t t¡i Hà NÙi, TPHCM. vÛi hơn 12 năm kinh nghiÇm, sß hïu gi¥y phép đăng ký kinh doanh trong kho£ng 2008.

Nhân sñ: Á Châu luôn có giá book nhân sñ th¥p nh¥t trong ngành, bßi mÑi quan hÇ g¯n bó sß hïu nghÇ sù và gi¥y tÝ danh https://www.demilked.com/author/achauevent/ sách hÓ h¿t 100% ngưÝi m«u, mc, ca sĩ nghÇ sù, ban nh¡c.

Thi¿t bË: vÛi lãi th¿ là nhà cung éng chính trên thË ph§n chúng tôi sí dång v­t dång cao c¥p nh¥t thË ph§n cho sÑ đông sñ kiÇn to, nhÏ có méc giá ch³ng thà tÑt hơn. sß hïu hai tÕ chéc thành viên cung c§n thi¿t bË ra thË trưÝng: màn led Á Châu, Master Audio.

HÇ thÑng âm thanh, ánh sáng cao c¥p đưãc du nh­p Tây Ban Nha (Master Audio là thương hiÇu âm thanh đưãc ưa thích nh¥t t¡i Châu Âu).

Đ¡o diÅn sñ kiÇn mang nhiÁu năm kinh nghiÇm, vÛi hàng nghìn sñ kiÇn. Sñ khác biÇt đ¿n trong kho£ng ý tưßng, kËch b£n trong m×i sñ kiÇn cça chúng tôi.

Là 1 trong các tÕ chéc sñ kiÇn đưãc các đơn vË dành đ§u tiên hàng đ§u bßi kh£ năng thông minh b­c nh¥t, sñ chÉn chu và tuyÇt vÝi trong tëng khâu công ty sñ kiÇn. Đây cũng là 1 trong sÑ ít đơn vË sñ kiÇn mang kh£ năng d«n d¯t và công ty sñ kiÇn dưÛi ch¥t liÇu cça điÇn £nh và nghÇ thu­t, t¡o dñng câu chuyÇn đ±ng sau m×i sñ kiÇn, qua ¥y truyÁn chuyÃn v­n thông điÇp cça doanh nghiÇp.

sß hïu sñ chuyên dång cho nhiÇt thành và chăm chút, đ£m b£o s½ đáp éng đưãc mÍi nhu c§u khó nh±n nh¥t cça các b¡n, mang l¡i sñ ch¥p thu­n, tr£i nghiÇm ¥n tưãng và xu¥t s¯c.

CAM K¾T ĐÐI vÛi các b¡n

+ lñc lưãng chúng tôi luôn ß đây đà giúp b¡n, 24 giÝ mÙt ngày, 7 càng ngày càng tu§n.

+ Chúng tôi luôn phân phÑi nhà s£n xu¥t theo đúng tiêu chu©n.

+ Chúng tôi s½ cho b¡n bi¿t nhïng lña chÍn nào tÑi ưu nh¥t vÁ kinh phí cũng như đ£m b£o sñ kiÇn cça b¡n đưãc tÕ chéc hoàn h£o.

+ B¡n s½ nh­n đưãc xéng đáng so vÛi các gì b¡n tr£ tiÁn.

+ Chúng tôi tuân thç nhïng quy đËnh lu­t pháp có can dñ.

Website: https://sukienachau.com

ĐiÇn tho¡i: 0938859998

Hà NÙi: 253 Ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, ĐÑng Đa, Hà NÙi.

HCM: 231/59/8 Cách M¡ng Tháng 8, PhưÝng 5, Qu­n Tân Bình, TP HCM.

Đà Nµng: 168 Tr§n Phú, Qu­n H£i Châu, Đà Nµng.

https://www.facebook.com/sukienachau/